• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN CAN LỘC
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 10441 hồ sơ

- Đã xử lý: 10346 hồ sơ

99.6%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top