• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN CAN LỘC
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 1168 hồ sơ

- Đã xử lý: 1061 hồ sơ

92.5%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top