• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN CAN LỘC
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 1279 hồ sơ

- Đã xử lý: 1360 hồ sơ

88.5%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top