• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

5525 hồ sơ

Đã xử lý

4961 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

45

Hồ sơ đã xử lý

29

96.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

616

Hồ sơ đã xử lý

571

72.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1951

Hồ sơ đã xử lý

1784

92.4 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2020

Hồ sơ đã xử lý

1847

94.5 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1133

Hồ sơ đã xử lý

1079

95.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2216

Hồ sơ đã xử lý

1888

99.2 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Can Lộc 240 1624 1193 96 92.55% 138 17 235 185
UBND Thị trấn Nghèn 2 184 183 1 99.46% 1 1 0 0
UBND Xã Đồng Lộc 1 187 182 0 100.00% 0 5 0 1
UBND Xã Gia Hanh 6 61 51 14 78.46% 0 1 0 1
UBND Xã Khánh Lộc 5 99 83 15 84.69% 0 0 0 6
UBND Xã Kim Lộc 4 32 31 0 100.00% 0 5 0 0
UBND Xã Mỹ Lộc 1 154 152 1 99.35% 0 2 0 0
UBND Xã Phú Lộc 3 309 304 1 99.67% 3 4 0 0
UBND Xã Quang Lộc 6 721 713 3 99.58% 0 1 0 10
UBND Xã Sơn Lộc 4 268 267 5 98.16% 0 0 0 0
UBND Xã Song Lộc 1 53 52 1 98.11% 0 0 0 1
UBND Xã Thanh Lộc 8 178 152 26 85.39% 2 6 0 0
UBND Xã Thiên Lộc 2 251 244 0 100.00% 3 0 0 6
UBND Xã Thuần Thiện 15 133 127 10 92.70% 1 8 0 2
UBND Xã Thượng Lộc 6 124 124 1 99.20% 1 0 0 4
UBND Xã Thường Nga 6 128 122 11 91.73% 0 1 0 0
UBND Xã Tiến Lộc 8 47 45 5 90.00% 0 1 0 4
UBND Xã Trung Lộc 0 95 89 6 93.68% 0 0 0 0
UBND Xã Trường Lộc 0 236 197 15 92.92% 24 0 0 0
UBND Xã Tùng Lộc 7 157 148 9 94.27% 0 7 0 0
UBND Xã Vĩnh Lộc 0 114 108 3 97.30% 1 2 0 0
UBND Xã Vượng Lộc 0 151 147 2 98.66% 0 2 0 0
UBND Xã Xuân Lộc 0 148 143 3 97.95% 0 1 0 1
UBND Xã Yên Lộc 1 71 68 3 95.77% 1 0 0 0
-- Tổng -- 326 5525 4925 231 95.52% 175 64 235 221
Top