• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

1168 hồ sơ

Đã xử lý

911 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

45

Hồ sơ đã xử lý

29

96.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

619

Hồ sơ đã xử lý

570

72.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1965

Hồ sơ đã xử lý

1739

92.8 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1168

Hồ sơ đã xử lý

911

96.7 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Can Lộc 238 366 260 28 90.28% 70 8 184 54
UBND Thị trấn Nghèn 1 38 38 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Đồng Lộc 1 49 40 0 100.00% 8 1 0 1
UBND Xã Gia Hanh 6 19 11 5 68.75% 4 5 0 0
UBND Xã Khánh Lộc 7 28 20 6 76.92% 5 4 0 0
UBND Xã Kim Lộc 4 17 16 0 100.00% 3 2 0 0
UBND Xã Mỹ Lộc 1 29 28 0 100.00% 1 1 0 0
UBND Xã Phú Lộc 3 79 78 0 100.00% 1 3 0 0
UBND Xã Quang Lộc 7 95 80 1 98.77% 13 4 4 0
UBND Xã Sơn Lộc 13 84 82 0 100.00% 1 14 0 0
UBND Xã Song Lộc 3 4 4 0 100.00% 0 3 0 0
UBND Xã Thanh Lộc 5 55 49 4 92.45% 3 4 0 0
UBND Xã Thiên Lộc 0 19 17 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Thuần Thiện 19 22 20 9 68.97% 2 10 0 0
UBND Xã Thượng Lộc 2 45 46 1 97.87% 0 0 0 0
UBND Xã Thường Nga 6 9 6 7 46.15% 0 2 0 0
UBND Xã Tiến Lộc 8 17 13 5 72.22% 3 3 0 1
UBND Xã Trung Lộc 0 28 19 5 79.17% 0 4 0 0
UBND Xã Trường Lộc 0 19 19 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Lộc 7 32 27 8 77.14% 1 3 0 0
UBND Xã Vĩnh Lộc 0 10 9 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Vượng Lộc 0 68 66 1 98.51% 1 0 0 0
UBND Xã Xuân Lộc 1 27 26 0 100.00% 1 1 0 0
UBND Xã Yên Lộc 2 9 7 0 100.00% 2 2 0 0
-- Tổng -- 334 1168 981 80 92.46% 121 76 188 56
Top